Institute of Theology

Font Size

John of Damascus, On Holy Images, notes.

Page 2

*Qeopatwr, not easily rendered in English.

Kai touton wsper ippon eucalinon, thV afethriaV parwpmhsa.

Page 4

*aperigraptoV, i.e., not in place.

Page 9

*alla mhn kai epi to arkon thV rabdou.

Page 12

*Thn agian parqenon kai qeotokon.
 

Page 25

*dhsaV ton iscuron.

Page 26

*thn korufaian akrothta twn apostolwn.

Page 28

*ta qeia musthria--the Mass.

Page 30

*tettix.

Page 33

*th tou kuriou proV qeion ekpurseuqenta erwta akoh.

Page 43

* A short passage from St. John Chrsostom, which follows, is omitted on account of Editor's note: locus hic mihi non occurrit apud Chrysostomum in Epistolam ad Hebraeos.

Page 47

*Compare-

Ce n'est ni la pierre ni le bois
Que le catholique adore;
Mais c'est le Roi qui mort en croix
De Son Sang la croix honore.
-Vie de St Francois de Sales, par M. Hamond.

Page 51

*A testimony quoted from Sophronius is here suppressed.

Page 57

* See St Augustine, de Civitate Dei : Nemo igitur quaerat efficientem causam malae voluntatis ; non enim est efficiens, sed deficiens, quia nec illa effectio sed defectio (xii. c. vii).

Page 69

*basilewn estin h politikh eupraxia; h de ekklesiastikh katastasiV, poimenwn kai didaskalwn. lhstrikh efodoV estin auth.

Page 74

*gumnwsatw eauton tou oikeiou strateumatoV o epigeoiV basileuV, kai tote ton eautou basilea kai kurion. Apoqesqw thn alourgida kai to diadhma kai tote twn kata tou turannou aristeusantwn, kai basileusantwn twn paqwn sebaV periaireitw.

Page 83

*The first quotations are only repetitions, and are consequently omitted.

Page 84

*Two slight omissions, viz., St Chrysostom and St Ambrose.

Page 87

*A repetition up to i (c), where the translation begins.

Page 88

*treiV upostaseiV.

Page 94

*fusei gar nooumena.

Page 96

*qeorrhmwn.

Page 102

*qeothti gar kaq upostasin hnwtai, kai duo fuseiV en tw metalambanomenw uf hmwn swmati tou cristou, hnwmenai kaq upostasin eisin adiaspastwV, kai twn duo fusewn metecomen, tou swmatoV, swmatikwV, thV qeothtoV, pneumatikwV. mallon dh amfoin kat amfw. ou kaq upostasin tautizomenoi. ufistameqa gar proton, kai tote enoumeqa. alla kata sunanakrasin tou swmatoV kai aimatoV.

Page 114

*Adelfoi, o cristianoV, pistiV estin.

Page 115

*A few Testimonies have been suppressed as unsuitable or irrelevant, viz.:-

1. St Basil on St Barlaam (in order) 2.
2. St Gregory of Nyssa.  On Isaac and Abraham (5) Repetition.
3. Severianus on the Cross (7) Repetition.
4. From Life of St Chrysostom (8) Repetition.
5. Eusebius on the Woman with an Issue of Blood (22).
6. Eusebius on Constantine (23).
7. St Gregory Nazianzen, from his Discourse to Julian the Apostle (2 lines) (24).
8. St Chrysostom, Commentary on Job (25).
9. St Chrysostom on Constantine, four quotations (26).
10. Theodoret of Syrus on Ezechiel (27).
11. From the Acts of St Placid (28).
12. Ecclesiastical History of Theodoret (35).
13. St Athanasius of Mount Sinai (36).
14. Arcadius, Abp. of Cyprus, on Simeon the Wonderworker (37).
15. St Chrysostom, Homily (38).
16. Theodoret, Ecclesiastical History: six short quotations (39).
17. St Chrysostom on St Flavian and Homily (40).
18. St Basil on Forty Martyrs, Repetition (41).
19. St Gregory Nazianzen, ex Carminibus (42).
20. St Chrysostom, Commentary on St Paul (43).
21. From the Sixth General Council (44).
22. St Clement, Stromata (45).
23. St Theodore, Bishop of Pentapolis (46).
24. St Basil to St Flavian (51).
25. St Gregory Nazianzen on Baptism (52).
26. St Isidore the Deacon, Chronography (57).
27. From the Fifth General Council (62).
28. Theodore, Ecclesiastical History (63).
29. Abbot Maximus.  Repetition (64).
30. St Sophronius, Acts of SS. Cyrus and John (65).
31. From the Life of St Eupraxia (69).
32. On the Fifth General Council (70).

Page 123

*qewfilei propatori.

Page 138

*ouci kai ta anaqhmata twn agiwn ep ekklhsiaiV keimena eiV proskunhsin twn pistwn, dhlousi thn lwbhn tou swmatoV.

Page 141

*ta gar twn cristianwn pistiV esti, kai o ayeudhV hmwn qeoV energei taV dunameiV.
 

You are here: Home Works St. John of Damascus works John of Damascus, On Holy Images, notes.
Contact us
Saint John of Damascus Institute of Theology
The University of Balamand

Address: Monastery of Balamand, PO Box 100, Tripoli, Lebanon
Tel: 00961 (0) 6 930 305 - Fax: 00961 (0) 6 930 304
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright (c) 1999 - 2011